Regulamin COVID-19 obowiązujący uczestników wydarzeń i zajęć w siedzibie Studio Pilates Dorota Wągrodna przy ulicy Ogrodowej 15.

 1. Do zajęć dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
 2. Na terenie Studio mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie zajęć lub imprez oraz pracownicy.
 3. Na terenie Studio uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk. Zapewniamy płyn do dezynfekcji. Zaleca się także mycie lub dezynfekcję rąk podczas zajęć. Wszyscy przebywający na terenie Studio zobowiązani są do zachowania 2-metrowego dystansu między sobą.
 4. Liczba osób mogących przebywać na terenie Studio jest ograniczona, zgodnie  z wytycznymi GIS. Łącznie na terenie Studio może znajdować się do 25 osób, z uwagą, aby na Sali nie znajdowało się więcej niż 10 osób nie licząc instruktora.
 5. Instruktorzy pracują w maskach. W czasie zajęć uczestnicy nie są zobowiązani do zakładania maseczki.
 6. Czas przebywania na terenie Studio skraca się na okres niezbędny do udziału w wydarzeniu lub zajęciach.
 7. Po każdych zajęciach uczestnik zobowiązany jest do zdezynfekowania maty i sprzętu, którego korzystał.
 8. Pomiędzy zajęciami będą wprowadzone 15-minutowe przerwy – w celu przewietrzenia i dezynfekcji pomieszczeń.
 9. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia lub zajęć niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (najczęstsze to: gorączka, kaszel, zmęczenie) będziemy zmuszeni odseparować go od innych i zorganizować transport do domu.  
 10. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik Studio ma prawo wezwać do opuszczenia placówki.
 11. W przypadku odwołania zajęć w Studio z powodu zamknięcia placówek przez GIS/Ministra Zdrowia/Premiera lub stwierdzonego zachorowania na COVID-19 na terenie Studio, zajęcia będą odrabiane w formie on-line lub przekładane na późniejszy termin (zadecyduje Instruktor).