REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • 1 Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Pilates Studio Dorota Wągrodna ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.dorotawagrodna.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu

 

 • 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Pilates Studio Dorota Wągrodna z siedzibą przy ul. Księcia Poniatowskiego 5, 21-100 Lubartów, NIP 7162619213, REGON: 366248340
 2. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu
 3. Serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: dorotawagrodna.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną
 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

 

 • 3 Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 1. Dostęp do danych teleadresowych, danych związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy
 2. Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – dane na  dorotwagrodna.pl/kontakt

 

 • 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej:

 1. Internet Explorer 9+;
 2. Chrome 33+ lub
 3. Mozilla Firefox 27+ lub
 4. Opera 12.1+lub
 5. Safari 3+.

W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.

 

 • 5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

 

 • 6 Ochrona danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Pilates Studio Dorota Wągrodna z siedzibą przy ul. Księcia Poniatowskiego 5, 21-100 Lubartów
 • Dane Usługobiorcy będą przetwarzane w celu realizacji procesu obsługi zgłoszenia dokonanego poprzez formularz internetowy zawarty w zakładce KONTAKT na stronie serwisu dorotawagrodna.pl na podstawie Art. 6. Ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
 • Pozyskane dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane innym odbiorcom
 • Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do organizacji międzynarodowej, do krajów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych (zgodnie z polityką prywatności Google)
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi, a po tym okresie zostaną usunięte
 • Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Usługobiorca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W tym celu należy wysłać́ pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu.
 • Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania obsługi zgłoszenia wykonanego poprzez formularz internetowy

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Usługobiorcom przysługuje prawo:

Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.

 

 • 7 Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.
Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu

 

 • 8 Postanowienia końcowe

Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze strony internetowej www.dorotawagrodna.pl jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.
Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:

 1. Zmian danych zawartych w ramach serwisu
 2. zmian parametrów technicznych serwisu
 3. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu.

Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
Adres www.kolagencolway.net.pl zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.