REGULAMIN STUDIO PILATES Dorota Wągrodna
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów
Studio Pilates Dorota Wągrodna, z siedzibą w Lubartowie przy ul. Ogrodowej 15.

 1. Wstęp do Studia możliwy jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania do stosowania  jego postanowień.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 3. Klient zamierzający korzystać z usług Studia oraz uczestniczyć w zajęciach grupowych składa pisemne oświadczenie, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb marketingowych.
 4. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Studia. Tym samym Klient uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność.
 5. Ceny wszystkich usług, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny cennik. Godziny otwarcia regulują odpowiednie dokumenty dostępne w recepcji Studia.
 6. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 7. Wykupiony karnet obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu. Karnety są miesięczne. Za niewykorzystane zajęcia Studio nie zwraca pieniędzy.
 8. Pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach mają Klienci, którzy należą do klubu Pilates Studio Dorota Wągrodna.
 9. Sesje indywidualne są opłacane w momencie ustalania terminu zajęć. Rezygnacja z zajęć jest możliwa do 24 godzin przed zajęciami.
 10. Studio nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
 11. Za zniszczenia majątku Studia spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem klienta, ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
 12. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności takich jak np.: siła wyższa lub dni ustawowo wolne od pracy. Wszelkie planowane przerwy w pracy Studio będą ogłaszane w recepcji Studio, na stronie internetowej oraz sms-owo.
 13. W Studio obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe czyste, zamienne.
 14. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do zajęć należy obowiązkowo poinformować o tym instruktora.
 15. Członek Studia korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Studio Pilates Dorota Wągrodna żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia, chyba że zostało ono spowodowane w sposób zawiniony przez Studio lub członków personelu Studia.
 16. W związku z zaleceniami epidemiologicznymi wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin COVID.
 17. Osoba, która dokona zakupu usług Studio Pilates Dorota Wągrodna, zobowiązuje się do przestrzegania powyższego Regulaminu.
 18. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.