REGULAMIN STUDIO PILATES Dorota Wągrodna
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów
Studio Pilates Dorota Wągrodna, z siedzibą w Lubartowie przy ul. Ogrodowej 15.

 1. Wstęp do Studia możliwy jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania do stosowania  jego postanowień.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich, które należą do klubu Pilates Studio Zdrowy Kręgosłup i wniosły opłatę członkowską lub osoby nie należące do klubu, które wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 3. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Studia. Tym samym Klient uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność.
 4. Klient zamierzający korzystać z usług Studia oraz uczestniczyć w zajęciach grupowych składa pisemne oświadczenie, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb marketingowych.
 5. Ceny wszystkich usług, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny cennik. Godziny otwarcia regulują odpowiednie dokumenty dostępne w recepcji Studia.
 6. Pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach mają Klienci, którzy należą do Klubu Pilates Studio Dorota Wągrodna.
 7. Sesje indywidualne są opłacane w momencie ustalania terminu zajęć. Rezygnacja z zajęć jest możliwa do 24 godzin przed zajęciami.
 8. Studio nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
 9. Za zniszczenia majątku Studia spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem klienta, ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
 10. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności. Wszelkie planowane przerwy w pracy Studio będą ogłaszane w recepcji Studio, na stronie internetowej oraz sms-owo.
 11. W Studio obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe czyste, zamienne.
 12. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do zajęć należy obowiązkowo poinformować o tym instruktora.
 13. Klient Studia korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Studio Pilates Dorota Wągrodna żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia, chyba że zostało ono spowodowane w sposób zawiniony przez Studio lub członków personelu Studia.
 14. W związku z zaleceniami epidemiologicznymi wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin COVID.
 15. Osoba, która dokona zakupu usług Studio Pilates Dorota Wągrodna, zobowiązuje się do przestrzegania powyższego Regulaminu.
 16. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.